Vad är kolloidalt guld respektive kollodialt silver?

Ordet “kolloidal” (ibland felstavat “kollodial”) betyder att ett ämne är så finfördelat i en vätska att det svävar fritt och inte sjunker till botten. Ett bra exempel på en kolloidal vätska är mjölk, där en mängd olika ämnen såsom kolhydrater, proteiner och fetter är lösta i vatten. Vad som avgör om de ämnen som finns i vätskan ska sväva fritt eller sjunka till botten är storleken på partiklarna av detta ämne.

Kolloidalt guld resp. kolloidalt silver betyder därmed att ytterst små partiklar av guld resp. silver svävar fritt och inte sjunker till botten. Och vätskan ifråga är vatten.

Beroende på hur pass små dessa partiklar är samt koncentrationen av partiklar så ser den kolloidala vätskan ut att vara färgad, vilket beror på att en del av det synliga ljuset bryts mot dom små partiklarna (effekten kallas för “plasmon-resonans”). Om partiklarna är tillräckligt små så ser vätskan färglös ut, eftersom våra ögon inte uppfattar färgen ultraviolett, som då bryts mot partiklarna. Om partiklarna är små men tillräckligt stora för att ljuset med den lägsta synliga ljusfrekvensen (som är violett till blått) ska brytas, då ser våra ögon det som grön plus röd färg, vilket hjärnan uppfattar som gult. Om partik-larna är mycket stora så att allt ljus bryts, så ser vätskan istället vit ut (som ex.vis mjölk). Kollodialt Silver kan utifrån partiklarnas storlek se ut att vara allt från färglöst till att ha en svag gul till vit färg. Och desto starkare koncentration desto mörkare ser det ut, varför färgnyans endast ger en grov uppfattning om partikelstorlek och koncentration. Om den kolloidala lösningen ser grumlig ut så är det ett tecken på att partiklarnas storlek varierar, medan en klart färgad vätska indikerar att partiklarna har en jämn storlek. Om vätskan däremot är helt klar som vatten, så innehåller den definitions-mässigt inga nano­partiklar utan s.k. joner (vilket är enskilda atomer som har ett underskott eller ett överskott av elektroner).

Bilderna överst på denna sida visar hur kolloidalt guld (till vänster i röda nyanser) respek­tive kolloidalt silver (till höger i gula nyanser) ser ut där partiklarna har olika storlek. Där de minsta är längst till vänster och de största är längst till höger. Koncentrationen är 10 ppm.

Mycket små partiklar av något brukar kallas för nanopartiklar. Ordet “nano” betyder miljarddel, och syftar på dessa partiklar minimala storlek mellan 1 – 100 nanometer. Och 1 nanometer är en miljarddels meter (1 m / 1000000000).