Myter kring kolloidalt silver

Det finns många myter om Kolloidalt Silver. Här följer några av dom, och förklaringar som baserar sig på vetenskapliga fakta.

1) Silver dödar 650 olika organismer

Fakta: Det finns över 1400 olika mänskliga s.k. patogener (sjukdoms­framkallande mikroorganismer, inkl. bakterier, virus och svampar), och även om silver är effektivt mot dom flesta av dessa, så finns det inga vetenskapliga fakta att det skulle vara just 650 stycken som silver biter på. Det finns helt enkelt inte studier utförda på så många.

2) Patogener kan inte bli resistenta mot silver.

Fakta: Naturens sätt att skydda sig mot farliga miljöer är anpassning, som kan innebära att merparten av livsformen för denna art dör, men de som är mest motståndskraftiga och som överlever, de kommer efter ett antal generationer att ha utvecklat en resistens, som innebär att de överlever. Det finns också vetenskapliga studier som visar att vissa bakteriestammar visst utvecklar resistens mot silver. Och detta talar för att kolloidalt silver bör användas med respekt, varför dagligt intag under längre tid knappast kan vara bra.

3) Kolloidalt silver i jonform kan inte orsaka argyria eftersom deras partiklar är så pass små att de inte kan “fastna” i cellerna.

Fakta: Våra celler har speciella s.k. jonkanaler, genom vilka endast ämnen i jonform kan passera, men inga större nanopartiklar av silver. Och när en silverjon kommer in i en cell så kommer den att reagera med i första hand svavel och i andra hand med selen, två grundämnen som finns i alla celler, och de bildar då silverföreningarna silversulfid respektive silver­selenid. Vid analys med hjälp av elektronmikroskop av celler från argyria­patienter så är det just dessa två silvföreningar som man hittar. Och dessa molekyler av silverföreningar växer sig allt större ju fler silverjoner som kommer in i cellerna.

4) Silver stärker immunsystemet.

Fakta: Det finns inga vetenskapliga belägg för att silver skulle stärka vårt immunsystem. Silver dödar patogener, och det sker utan att vårt immun­system är inblandat. Så på så sätt kan man säga att silver underlättar för vårt immunsystem att bekämpa patogener.

5) Silver är biologiskt nödvändigt på samma sätt som järn, magnesium, zink m.m.

Fakta: Det finns inga vetenskapliga belägg för att silver skulle vara livs­nödvändigt för våra celler, eller på något sätt för vår kropp och dess funktioner på liknande sätt såsom ex.vis järn, koppar, magnesium och zink, m.fl. metaller.

6 ) Kolloidalt silver i jonform (som är färglöst) är mera effektivt än silver i icke-jonform, s.k. metalliskt silver (som har gul färg).

Fakta: Såväl silver i jonform som silver i icke-jonform är bevisligen effektiva för att döda patogener. För vissa patogener är silver i jonform mera effektiva, medan de för andra patogener är mindre effektiva än silver i metallform, om man jämför dessa två typer av kolloidalt silver med samma styrka. Den stora skillnaden är den cytotoxiska effekten (hur farligt silver är mot celler) och den ekotoxiska effekten (hur farligt silver är för viktiga mikroorganismer i ekologiskt system), där silver i jonform är avsevärt mycket mera farligt i jämförelse. Av den anledningen så finns det ingen orsak att använda kolloidalt silver i jonform (som är färglöst).

7) Man kan mäta koncentrationen av silver med s.k. TDS-mätare.

Fakta: Konduktivitetsmätare av denna typ är tillverkade och kallibrerade för de salter som finns naturligt i vatten (natrium- och kloridjoner) och inte för metalljoner. Så även om dessa mätare ger ett utslag så är detta mätvärde helt fel. Och de går heller inte att kallibrera för silverjoner, då det inte finns något linjärt samband. Och även om detta vore möjligt, så mäter de endast joner, och inte mängden silver. Det enda sätten att mäta halten silver är att endera under tillverkningsprocessen beräkna den med Faradays elektrolysformler, eller i efterhand med s.k. atomabsorptions­spektroskopi (AAS).

8)  Silver dödar bara de “goda” bakterierna.

Fakta: Silver gör ingen åtskillnad på “goda” och “dåliga” bakterier. De flesta bakterier i vår kropp finns i vårt tarmsystem, där man kallar de bakterier som är bra och till och med nödvändiga för vår matsmältning för “pro-biotiska”. Dessa bakterier tillhör en grupp bakterier som benäms som “grampositiva”, då de har ett cellskal som är mycket tjockare än de bak­terier som kallas för “gramnegativa”. Och silver visar sig som mest effek­tiv på just “gramnegativa” bakterier, som alla utgör patogener. Men alla “gram-positiva” är inte “pro-biotiska” eller “goda”, då det även finns pato­gener som tillhör denna grupp, ex.vis streptokocker.

9) Silverpartiklar som är mindre är alltid mer effektiva jämfört med de som är större.

Fakta: Silverpartiklars förmåga att döda patogener har inte enbart med deras storlek att göra. Ty skulle det vara så, då skulle det också finnas ett samband mellan just partikel-storlek och effektivitet ifråga om att döda patogener. Och det finns inget sådant konse-kvent samband. Man vet med säkerhet att förmågan att döda patogener också har att göra med nano­partiklarnas form, och mindre partiklar har inte automatiskt en fördel­aktigare form än större partiklar. Så sanningen är att det både beror på partikelstorlek OCH partiklarnas form. Och om man ska jämföra effekten hos olika slags kolloidalt silver så måste man ta hänsyn till detta.

10) Man kan enkelt själv göra kolloidalt silver med några silverstavar och batterier i vatten.

Fakta: Kolloidalt silver finns i flera former, och den enklaste formen – jonformen såsom silveroxidlösning – går enkelt att framställa själv, dock förutsatt att man vet vad man gör, har bra råvaror av högsta kvalitet, och är noga med hur man går tillväga. Problemet är att de flesta som till­verkar kolloidalt silver själv enbart följer en anvisning som någon annan hemtillverkare har skrivit, och detta utan att förstå vad man gör. Dess­utom är kvaliteten på det silver som man använder inte alltid den bästa. Många slarvar också med hygien och renlighet. Och när de genomför elektrolysen så sker denna på ett okontrollerat sätt och utan att veta hur länge den ska pågå, med följd av att slutresul-tatets kvalitet är tvivel­aktigt. I bästa fall blir slutresultatet en blandning av silveroxid (joner) och silvernanopartiklar.